جلسه دکتر اکبر یاوری زهیری با جوانان و معتمدین شهر ملاثانى

در جلسه مشورتی و بررسی نقطه نظرات و دیدگاها که باحضور جوانان و دکتر اکبر یاورى زهیری در شهر ملاثانى برگزار شد، ابعاد مختلف مشکلات و محرومیت های شهرستان باوى باتوجه صنایع کوچک و بزرگ بررسى و راهکار هاى مفید پیشنهاد شد.
در این جلسه جوانان حاضر حمایت خود را از اکبر یاوری زهیری جوانترین کاندیدای انتخابات حوزه اهواز اعلام کردند.