نادیا بنی اسد فرزند شهید رحیم بنی اسد فرزند خزام که بامدرک فوق لیسانس اجتماعی ایشان ساکن تهران وکارمند رسمی مجلس میباشد واز درد مردم شهید پرور دشت آزادگان با خبر است وبا کمک جوانان دشت آزادگان بیشتر نقاط شهر از جمله ایستگاه بزرگ فاضلاب که واقع در ابو حمظه ..ورودی شهر ابو حمظه که خیلی وقته رها شده….پارک شهر…ورودی جاده سبهانیه تا انتهای جلیزی که فاقد آسفالت وروشنایی وامنیت..پل سبهانیه…لایروبی کرخه..زباله های جلیعه وجاده هوفل تا انتها..فاضلاب شهر که بزرگترین درد مردم شهر میباشد کوی ابو جلال. ابوذر..مسکن مهر..فلاحیه..آسفالت شهر کمربندی..جاده بستان وهویزه..مرز بین المللی چزابه روستاهای مالکیه تا طلاییه..رفیع وکوت سید نعیم وخشک کردن بزرگترین تالاب هور اعظیم..اشتغال نیروهای غیره بومی .. که به کمک همشهریان عزیزنشان..وبا خبر کردیم.