برگزارى نشست و تبادل پيرامون مشكلات كلانشهر اهواز در منطقه عامرى(اهواز قديم)

برگزارى نشست و تبادل پيرامون مشكلات كلانشهر اهواز در منطقه عامرى(اهواز قديم)