برگزارى نشست و تبادل پيرامون مشكلات كلانشهر اهواز در منطقه عامرى(اهواز قديم)