فصلی جدید با تفکری جدید/ رفع نا امیدی با یک انتخاب نو

انتخابات را اگر تعیین سرنوشت بدانیم، پس بهتر است سرنوشت خوبی را رقم بزنیم تا بدنبال آن پشیمانی پیش نیاید

همگان بر این واقفیم که در ادوار گذشته مظلومیت ها و تبعیض ها از سوی صاحبان قدرت رخ داده بود و در قلمرو حاکمیت، صاحبان قدرت و زر و زور حرف اول را خواهند زد و مجبور به اطاعت هستیم و گرنه قهر آتشین آنان دامنگیر ما خواهد شد.

هر چند که اغلب مردم از تبعیض،زورگویی،کج خلقی به رنج آمده و به دلیل رخنه شدن نا امیدی بر آنها در انتخاب بر سر دو راهی قرار گرفته اند، اما میتوانند با بررسی دقیق به عنوان یک مطالبه به حق از یک انتخاب اصلح، راها توسعه ،تغییر و تحول را با انتخاب خود هموار سازند.

از این رو اینبار میتوان چهره ایی جدید و تازه نفس اما با کوله باری از کسب علم و آگاهی که پا به عرصه انتخابات گذاشته را انتخاب نموده تا فصلی جدید با تفکری جدید را شاهد باشیم.

فصلی بدور از تزویر،بدور از تبعیض،بدور از زورگویی و کج خلقی را همه با هم با یک انتخاب درست آغاز کنیم.

((دکتر اکبر یاوری(زهیری))

چهره ایی جدید با تفکری جدید، نخبه با کوله باری از علم و دانش، پا به عرصه گذاشته تا بتوان از طریق انتخاب عموم ،تغییر را حس کرد.

فصلی جدید با تفکری جدید سبب خواهد شد به خطاهای گذشته در نوع انتخاب کمتر فکر کرد.