بوتیک سلبریتی با مدیریت زائری درمجتمع تجاری،تفریحی ساحل گلستان