عصر پنجشنبه دوازدهم فروردین نشست ابراهیم نوشادی شهردار منتخب به همراه معاون خدمات شهری شهرداری اهواز با اصناف و اتحادیه های هسته مرکزی شهر برگزار شد.
نوشادی در خصوص این نشست گفت: یکی از مشکلات کسبه هسته مرکزی شهر موضوع دستفروشان است که قرار شد شهرداری اهواز محلهایی را که در پارک ربیع برای این افراد از پیش تعیین کرده؛ با همکاری سایر دستگاهها نسبت به ساماندهی آنان اقدام نماید.

وی افزود: جلسه ای با حضور مدیران اتحادیه ها و اصناف شهر در خصوص مسائل و مشکلات هسته مرکزی شهر برگزار شد ‌و نکات و صحبتهای مسئولین محترم اصناف و اتحادیه ها مطرح شد و مقرر شد با همکاری اصناف و شهرداری و سایر دستگاهها؛ هسته مرکزی شهر ساماندهی شود و موضوعات و مشکلات مرکز شهر در دستور کار شهرداری قرار گیرد تا مسائل این بخش از شهر توسط شهرداری و با همکاری اتحادیه ها رفع شود.