به گزارش راه بهارستان به نقل از سایت شهرداری به همت ابراهیم نوشادی شهردار منتخب و با کمک مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و همکاری دکتر ابول نژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دویست دوز دیگر واکسن کرونا به سهمیه شهرداری اهواز افزوده شد.

برپایه این گزارش این کار در راستای حفاظت از جان کارگران اجرایی و خدمات شهری شهرداری اهواز که در معرض مستقیم مواجهه با بیماری هستند صورت گرفت.

در همین راستا امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ به پاکبان های چند منطقه که امروز در محل کار حاضر بودند، واکسن مذکور تزریق شد .