انسان مهمترین عنصر در هویت بخشی به یک شهر است و تصور شهری که در آن تعامل انسانی (با خود یا محیط) نباشد، ناممکن است.
همانگونه که انسان حافظه دارد، شهر نیز از چنین مخزنی بهره می برد و خاطرات تاریخی و رویدادهای گذشته خود را در آن انبار می کند که بر این اساس مفهوم خاطرات شهر شکل می گیرد.
بنابر این هر چه گذشته یک شهر مملو از خاطرات باشد، هویت و پیشینه آن شهر نیز پربارتر بنظر می رسد.
این موارد جزء بدیهیات است و تنها برای پرداختن به وضعیت شهر اهواز از نظر هویتی-تاریخی مورد اشاره قرار گرفت.
همیشه این سئوال مطرح میشود که با وجود غنای هویتی و گذشته درخشان این شهر در دوران مختلف قبل از اسلام، دوران اسلامی و دوران معاصر بویژه در بحث های مهم جهاد عشایر با استعمار انگلیس و وقایع جنگ تحمیلی که در اهواز رخ داد و در این روخدادها حتی یک سانت از این خطه از وطن جدا نشده مورد توجه و اعتنای جدی برنامه ریزان و نهادهای ذیربط قرار نگرفته و نمی گیرد؟
این قبیل رویدادها حامل پیامهای مهمی از ایثار و رشادتهای مردمانی هستند که بنا به وظیفه دینی و میهنی خود دست از جان شستند و حماسه ها آفریدند، لذا از شایستگی ماندگاری و بقاء در اذهان عمومی برخوردارند.
آیا نقش محوری اهواز در تاریخ در راستای اشاعه اسلام و مذهب شیعه و وجود دانشمندان و شخصیت های مشهور که جزیی از هویت این شهر است، مورد توجه و عنایت قرار گرفته است؟
حق این نبود که این گذشته درخشان در قالبها و اشکالی هنرمندانه به نسل فعلی معرفی شود ؟
احیای هویت تاریخی اهواز یعنی تبدیل کردن میراث گذشتگان و خاطرات قابل افتخار آنها به المان، فیلم، کتاب، نمایشگاه، موزه، ثبت در تقویم های کاربردی و…  که متاسفانه مورد توجه واقع نشده است.
خلاء بی اطلاعی نسل فعلی و آینده اهواز از گذشته را چگونه می توان توجیه کرد؟
فارغ از هر انگیزه ای باید گفت که در این حوزه فضا برای کار بسیار وجود دارد و امیدوارم که در آینده نزدیک شاهد نگاهی متفاوت نسبت به هویت تاریخی اهواز باشیم.
البته با پیگیری های بعمل آمده جهت سال جاری اعتبارات ناچیزی جهت مرمت بناهای تاریخی اهواز قدیم مدنظر گرفته که بسیار ناچیز و مورد توجه نمی باشد.
از همه متنفذان مرکز نشین ، نمایندگان مجلس ،خبرگان و اعضای شورای شهر آینده انتظار میرود با هم افزایی و اجماع به این موضوع ورود کرده و حداقل واقعه جهاد عشایر با استعمار انگلیس را بصورت سریال ، فیلم یا انیمشن بعنوان یک رویداد بزرگ ملی و استانی هدف گذاری نمایند و جامعه عمل بپوشانند.

محمد لفیتی
🔹کارشناس مهندسی عمران-عمران
🔹کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل