جلسه شهرداراهوازبا انبوه سازان منطقه سه با حضور بابا پورعضو شورای شهر، معاون شهرسازی و معماری ومدیرمنطقه سه برگزارشد.
دراین جلسه شهردار اهواز انبوه سازان را جزیی ازبدنه شهرداری ذکرکرد وگفت: انبوه سازان جهت آبادانی شهر تلاش می کنند و بایدارتباط تنگاتنگ میان شهرداری اهواز و انبوه سازان باشد.
وی دستورداد مشکلات جزیی انبوه سازان بصورت قانونی در سطح منطقه حل و فصل شود.
در این جلسه نیز انبوه سازان به ارائه مشکلاتی که در حوزه شهرسازی داشتند پرداختند و شهردارنیز به بررسی مشکلات آنان پرداخت و دستوراتی را صادرکرد.