شهرداراهواز جمعه گذشته از مناطق محروم و کم برخوردار کوی پاستوریزه، علی آباد و کوی مدرس بازدید کرد.
در این بازدید شهردار اهوازبر لزوم ساماندهی پارک گوهر وساماندهی و ساخت زمین ورزشی کوی مدرس تاکید کرد.
ابراهیم نوشادی گفت: هیچ شهری با عوارض توسعه پیدا نمی کند. شهرباید با مشارکت شهروندان ساخته شود. خیرین پروژه های شهری، موجب توسعه شهر هستند و ما باید همراه و همگام با آنها باشیم.
در این بازدید شهردار اهواز همچنین با گروه جهادی زینبیون دیدار کرد و این گروه نیز کاستی ها و مشکلات کوی مدرس را با شهردار اهواز مطرح کرده و خواستار همکاری شهرداری اهواز شدند.
در ادامه نوشادی نیز ضمن صدور دستوراتی جهت همکاری با گروه جهادی زینبیون دستورداد، مصالح مورد نیاز این گروه تامین شده و بوروکراسی ادارای جهت انجام امور این گروه جهادی حذف تا منطقه کوی مدرس هرچه سریعتر ساماندهی شده و توسعه پیدا کند.