جلسه درآمدی شهرداری اهواز شب گذشته پنجم اردیبهشت ماه با حضور ابراهیم نوشادی شهردار اهواز، معاونین مالی اقتصادی و شهرسازی و معماری و تعدادی از مدیران مستقل و روسای سازمانها برگزار شد.
شهردار اهواز در ابتدای جلسه بر برگزاری جلسات هفتگی کمیسیونهای ماده صد و ماده ۷۷ شهرداری تاکید کرد و این دو کمیسیون را موظف کرد، گزارش جلسات خود را در جلسه درآمدی به شهردار ارائه دهند.

وی با تاکید بر لزوم کار ساختاری و سیستمی گفت: نباید بار کلیه وظایف برعهده چند بخش باشد بلکه باید بر مبنای سیستم و اصول رفتار کرد و با توجه به تقسیم وظایف عمل کرد و نباید کارکرد اصلی هر منطقه، معاونت یا سازمان فراموش شود.

نوشادی افزود: باید کل بدنه شهرداری درگیر کار شود و کلیه وظایف نباید برعهده مدیران مناطق هشتگانه باشد.

شهردار اهواز بر لزوم برخورد محترمانه با مراجعین و سرمایه گذاران تاکید کرد و ادامه داد: باید با همه اقشار ارتباط خوب برقرار کنیم، از انتقاد استقبال کنیم و در جهت جذب سرمایه گذار تلاش کنیم تا مردم به سرمایه گذاری و ماندن در شهر ترغیب شوند و بدبینی ها را نسبت به شهرداری از بین ببریم.

وی در پایان مجددا بر لزوم انجام اصولی وظایف طبق ساختار و شرح وظایف تاکید کرد.