آموزش مستمر در راستاي توسعه
منابع انساني يکي از ماموريت هايي است که بسياري از شرکت هاي بزرگ و استراتژيک آن را يک اولويت و ضرورت مي دانند. با اين حال، شرکت هاي فولادي براي تنظيم الگوهاي مورد نياز آموزشي، از معيارهاي مشخصي بهره مي گيرند که عمدتا مطابق با استانداردهاي آموزشي «ISO» هستند. استانداردهاي فوق به چهار مرحله تقسيم ميشوند: نيازسنجي، تدوين برنامه آموزشي، اجرا و پايش اثربخشي.

آموزش در قالب مفاهيم
فولاد اکسين خوزستان، به عنوان يک شرکت بديع و خلاق که همواره بر آموزشهاي تخصصي و مهارت محور تاکيد ويژه داشته است، ضمن تشريح و تبيين راهبردهاي آموزشي به منظور ارتقاي دانش و تخصص پرسنل، تحقق سودآوري محصول را در لواي آموزش و آگاهي پرسنل مي داند. ارائه آموزش هاي تخصصي منطبق با شرح وظايف پرسنل پيش گفتاري است که فولاد اکسين در زمينه مديريت آموزش و توسعه منابع انساني ارائه ميدهد تا در اين زمينه، بر اساس نيازسنجي هاي آموزشي، بتواند راهبري آن را تدوين، برنامه ريزي و اجرا کند.

واحد آموزش به دو بخش برنامه ريزي آموزشي و اجراي آن تقسيم بندي مي شود. تقسيم بندي فوق، در کنار تعريف فرايند آموزش شامل تعيين نيازهاي يادگيري، طراحي خدمات يادگيري، پايش آمار، پايش آموزش هاي انجام شده و ارزش يابي اثربخشي، تضميني براي تحقق برنامه هاي آموزشي فولاد اکسين است.

آموزش در آينه آمار
در سال ۱۳۹۸، با آموزش حدود ۳۲هزارنفرساعت، دستاورد مهمي در اين زمينه حاصل شد. بر اساس برنامه ريزي استراتژيک صورت گرفته در سال ۱۳۹۹، اجراي ۳۵ هزار نفرساعت آموزش هاي عمومي و تخصصي مهارت محور شاخص گذاري شده است. بنابراين سال جاري به عنوان سال آموزش هاي مهارت محور و کارگاهي شناخته مي شود. آمار عملکردي در همين زمينه طي سال گذشته نشان ميدهد که به رغم وجود شرايط کرونايي و محدوديت هاي ناشي از آن، بخش قابل توجهي از برنامه هاي آموزشي براي پرسنل مجموعه تحقق يافته است. عمده آموزش هاي تخصصي در اين زمينه شامل فرايند توليد، تعميرات و نگهداري، برنامه ريزي نت، برق و اتوماسيون، نرم افزار و بسياري موارد ديگر مي شود. اساس برگزاري دوره ها بر بازآموزي تخصصها و چالش هاي پيشِروي کارخانه استوار است. به همين منظور، فولاد اکسين در سال ۱۳۹۹ بر آموزش هاي مهارتي و کارگاهي پرسنل تاکيد دارد تا از اين طريق و مطابق با نيازهاي فني کارخانه، بتواند پرسنل مجموعه را از نظر دانش و تخصص ارتقا دهد.

آموزش در ساحت خانواده پرسنل
يکي از دستاوردهاي مهم مجموعه، به ويژه در دوران محدوديت کرونا، راه اندازي سامانه آموزشهاي مجازي (LMS) است. با راه اندازي اين سامانه، عملا امکاني ايجاد شد که بتوان علاوه بر ارائه آموزش هاي آنلاين و آفلاين به پرسنل، خانواده هاي محترم آنان را نيز آموزش داد. به همين منظور و با مشارکت سازمان جهاد دانشگاهي استان خوزستان، چهل دوره آموزشي مهارت محور مجازي براي خانواده هاي پرسنل برنامه ريزي و اجرا شد. همچنين با هدف افزايش بهره وري سازماني از طريق ايجاد آرامش و ثبات در کانون خانواده، واحد آموزش اقدام به انعقاد قرارداد با سه مرکز مشاوره روانشناسي به منظور ارائه خدمات به پرسنل و خانواده آنها کرده است. علاوه بر آن، برگزاري مسابقه و طرح کتابخواني ويژه خانواده پرسنل از جمله برنامه هاي سال جاري واحد آموزش محسوب مي شود.

چشم انداز و دستاوردهاي بديع
راه اندازي کتابخانه ديجيتال يکي از بزرگترين پروژه هايي است که با اتصال آن به ديتا بيس هاي معتبرترين کتابخانه هاي مجازي دنيا، امکان تحقيق، پژوهش و دستيابي به دادههاي بين المللي مهيا ميشود. تحقق پروژه فوق يکي از دستاوردهاي مهمي است که مي تواند منجر به سالي پرشکوه و پررونق در زمينه برنامه هاي آموزشي شود