رییس نظام صنفی کشاورزی اهواز و کارون در گفتگو با کشاورزی پرس گفت: در آغاز فصل کشت تابستانه، کشاورزان حوضه اهواز و کارون منتظر وضعیت تامین آب کشاورزی خود هستند.
سیعد حلفی افزود: با قیمت پایینی که دولت برای گندم اعلام کرده و با توجه به هزینه های سنگین معیشتی کشاورزان، وضعیت اقتصادی کشاورزان اهواز و کارون مساعد نیست و به شدت نیازمند کشت تابستانه هستند.
وی گفت: انتظار داریم به هر شکل ممکن آب مورد نیاز برای کشت تابستانه کشاورزان فراهم شود و در مقابل هم کشاورزان تلاش می کنند در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری با حداکثر بهره وری، بیشترین تولید را داشته باشند.