تصویب و ابلاغ مصوبه بسته پشتیبانی و حمایتی از سازندگان و سرمایه گذاران در صنعت ساختمان و تولید مسکن جهت اجرا در سال ۱۴۰۰
به گزارش راه بهارستان به نقل از اداره ارتباطات معاونت شهرسازی و معماری در راستای پیام نوروزی مقام معظم رهبری مبنی بر “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ” و با توجه به تاکید و حمایت شهردار اهواز لایحه بسته پشتیبانی و حمایتی از سازندگان و سرمایه گذاران در صنعت ساختمان و تولید مسکن جهت بررسی و تصمیم گیری به شورای اسلامی شهر ارسال گردید، که بر اساس مصوبه شماره یک از یکصد چهل و ششمین جلسه دوره پنجم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ به تصویب رسید و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ گردید.

متن مصوبه به شرح ذیل است:
۱-کلیه شهروندانی که در دوره زمانی از ابتدای سال لغایت ۱۵/۰۳/۱۴۰۰ نسبت به پرداخت کل عوارض متعلقه بابت پروانه ساختمان به صورت نقد اقدام نمایند مشمول ۳۰% تخفیف در عوارض شهرسازی صدور پروانه ساختمان می گردند.
۲-کلیه شهروندانی که در دوره زمانی ۱۶/۰۳/۱۴۰۰ لغایت ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ نسبت به پرداخت کل عوارض متعلقه بابت پروانه ساختمان بصورت نقد اقدام نمایند مشمول ۲۵% تخفیف در عوارض شهرسازی صدور پروانه ساختمان می گردند.
۳-کلیه شهروندانی که در دور زمانی ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ لغایت ۱۵/۰۵/۱۴۰۰ نسبت به پرداخت کل عوارض متعلقه بابت پروانه ساختمان بصورت نقد اقدام نمایند مشمول ۲۰% تخفیف در عوارض شهرسازی صدور پروانه ساختمانی می گردند.
ضمناً شهروندانی که عضو انجمن صنفی انبوه سازان هستند در صورت ارایه معرفی نامه انجمن و در صورت درخواست مجوز ساخت بیش از ۱۵۰۰ متر مربع مشمول ۳% تخفیف در پرداخت عوارض به غیر از بهای خدمات تامین پارکینگ، علاوه بر موارد تخفیف می گردد.