به گزارش راه بهارستان به نقل از اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار : پوریا راهنورد مدیر منطقه به منظور پیگیری مطالبات مردمی و نظارت مستقیم به روند انجام عملیات و خدمت رسانی توسط عوامل منطقه چهار از منطقه کوی شهید جهان آرا ( اکباتان ) طبق جدول زمانبدی شده هفتگی  بازدید کرد.