به گزارش راه بهارستان به نقل از اداره ارتباطات شهرداری منطقه چهار پوریا راهنورد مدیر منطقه به منظور پیگیری مطالبات مردمی و نظارت مستقیم به روند انجام عملیات و خدمت رسانی توسط عوامل منطقه چهار از محله های مجاهد ،بهارستان، شهرک برق و خیابانهای سهروردی و خلیج فارس و پارکهای محله ایی سطح منطقه  طبق جدول زمانبدی شده هفتگی  بازدید کرد.