به گزارش راه بهارستان به نقل از اداره ارتباطات منطقه چهار شهرداری اهواز ، *پوریا راهنورد مدیر منطقه* با بیان این مطلب گفت : در راستای زیباسازی فضاهای سبز شهری و رشد مناسب درختان با هدف آراستگی و نظم بخشی به فضای سبز بلوار ها  *حوزه فضای سبز این منطقه از شهرداری* کار هرس، پاکسازی، چمن زنی و فرم دهی، حاشیه زنی، بهسازی و پاکسازی فضای سبز در بلوارهای اصلی ،پارک ها و قطعات فضای سبز را در حال انجام دارد.