عباس دغاغله معاون فنی عمرانی شهرداری اهواز با بیان اینکه عملیات بتن ریزی عرشه پل اول و دوم اجرا شد، افزود: حجم بتن ریزی در این مرحله ۹۰ متر مکعب و با عیار ۳۵۰ جهت بتن ریزی عرشه پل های عبوری انجام گرفت.
دغاغله اظهار داشت: در این مرحله دال پل ها بصورت جداگانه قالب بندی و بتن ریزی می شوند و پس از تاییدهای کیفی لازم در محل مد نظر خود جا گذاری می شوند.
معاون فنی وعمرانی افزود: عملیات اجرایی تعریض و بهسازی خیابان شهید علاف حد فاصل خیابان فرشید ۲ تا پارک شهروند به طول ۱۳۸۵ متر با عرض ۲۷ متر و با شش دهانه پل بتنی در دوباند درحال اجراست.
وی درپایان ضریب ایمنی تردد و کاهش زمان سفر، افزایش روانی ترافیک در این کمربندی و افزایش تردد و دسترسی مناسب به پارک شهروند، پل سوم و پل نهم را از اهداف این پروژه برشمرد.