روز شنبه در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر بی خانمانی و زندگی یک مادر و دو فرزند در پارکی حوالی میدان فرودگاه اهواز استاندار خوزستان به اداره کل امور اجتماعی استانداری و سازمان بهزیستی استان ماموریت داد بصورت ویژه وضعیت این خانواده را بررسی و ساماندهی کنند
در پی این دستور تیم اورژانس اجتماعی بهزیستی به همراه معاون اجتماعی بهزیستی استان از شب گذشته در ۴ نوبت تاکنون در محل حاضر شده اند ولی اثری از خانواده مذکور نیافته اند
محمدرضا عباسی افزود: ما به همکاران خود افراد محلی سپرده ایم به محض حضور خانواده اطلاع رسانی کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.