در راستای سنجش واکنش سریع کارکنان HSE در شرایط اضطراری و نیز بررسی نحوه عملکرد واحدهای برون سازمانی از جمله HSE پتروشیمی ماهشهر، مانور ایمنی و اطفا حریق در شرکت آغاجاری برگزار شد.

مهندس علی شکیبا کیا سرپرست HSE شرکت  در این رابطه تشریح کرد: روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ در راستای افزایش توان کارکنان ایمنی و آتشنشانی و با هدف  سنجش عملکرد و کارائی درون و برون سازمانی، چگونگی واکنش سطح فعلی ظرفیت سازمان با محوریت انفجار ،آتش سوزی و امداد و نجات در کریدور خطوط لوله نفت و گاز مایع، مانور ایمنی و اطفا حریق برگزار گردید.
علی شکیبا کیا بیان کرد: با توجه به تاکید مدیریت عالی سازمان مبنی بر برگزاری کیفی و مطلوب مانورهای برنامه ریزی شده، جهت تدوین سناریوی این تمرین واکنش در شرایط اضطراری ، از نرم افزار  کار آمد تحلیل پیامد حوادث phast توسط کارشناسان اداره HSE آغاجاری استفاده گردید .
وی گفت: یکی از مهمترین عناصر یک سیستم مدیریت شرایط اضطراری کارآمد، آمادگی در برابر بروز حوادث غیر قابل پیش بینی است. ایشان خاطرنشان کرد، یکی از اهداف اصلی این  مانور، بررسی میزان تعامل، کارائی و نحوه عملکرد واحدها و ارگانهای برون سازمانی با مجموعه HSE آغاجاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه، نظیر انفجار و حریقهای گسترده میباشد. در این راستا از ظرفیتهای واحد ایمنی و آتشنشانی پتروشیمی ماهشهر و نیز پلیس راهور امیدیه در روز برگزاری مانور بهره کافی برده شد و ضمن دعوت از مسئولین این دو بخش در جلسه پیش مانور، نسبت به بررسی شرح وظایف هر قسمت بحث و تبادل نظر گردید.
سرپرست HSE شرکت آغاجاری در پایان ضمن تاکید بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در تاسیسات و واحدهای عملیاتی از  ادارات خدمات عملیات، حراست، بهداشت و درمان، ترابری، گاز و گاز مایع و فناوری ارتباطات که بصورت مستقیم در اجرای این مانور مشارکت داشتند تشکر و قدردانی نمود.