دکتر علیرضا باوی معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان در نشستی با روساء و قضات مجتمع های شورای حل اختلاف اهواز که با حضور بحرانی معاون رئیس شوراهای حل اختلاف استان برگزار شد ، نقش شوراهای حل اختلاف در پیشگیری از اطاله دادرسی را تاثیرگذار دانست و گفت: اگر بخوبی از ظرفیت شورای حل اختلاف برای صلح و سازش در مختومه کردن پرونده‌ها توسعه بیشتری ‌یابد علاوه بر کاهش ورودی پرونده به دادسراها و دادگاه ها از اطاله دادرسی پیشگیری می‌شود.

وی افزود: باید با برنامه ریزی و راهکاراهای مناسب اقداماتی در استان انجام شود تا بر اساس سند تحول قضایی در یک روند پایدار به کاهش ورودی، کاهش اطاله دادرسی و تعداد پرونده های مسن و افزایش رضایتمندی مردم از شوراهای حل اختلاف خوزستان دست پیدا کنیم.

دکتر باوی خاطر نشان کرد: اطاله دادرسی و مسن شدن پروند‌ه‌ها ناشی از عوامل متعددی است که با بازشناسی و اولویت‌بندی علل و برنامه‌ریزی دقیق بر روی ریشه‌های این چالش می‌توان در بازه زمانی تعیین شده به حل آن امیدوار بود.

وی در ادامه خواستار سرعت دهی در روند رسیدگی به پرونده ها و پرداختن به اقدام های فرهنگی در شوراهای حل اختلاف استان شد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان بر لزوم رفع مشکلات و نیازمندیهای شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و بیان داشت: از آنجایی که عمده وظیفه شوراهای حل اختلاف تلاش برای رفع منازعات،ایجاد صلح وسازش و اصلاح ذات البین عنوان شده است باید مشکلات و موانع آن رفع و مورد حمایت بیشتر قرار بگیرد.

در این نشست قضات و روساء مجتمع های شورای حل اختلاف اهواز نیز به ارائه پیشنهادات ، دیدگاه ها ، نظرات و انتقادات خود پیرامون موضوعات مختلف مجتمع ها پرداختند.