نخستین نشست انجمن کتابخانه های عمومی خوزستان با حضور رضا نجاتی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان؛ عباس حسین زاده، سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی خوزستان و اعضای انجمن کتابخانه های عمومی استان در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

رضا نجاتی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان اظهار کرد: در برخی روستاها افراد خانه یا زمین خود را برای احداث کتابخانه اهدا و یا بخشی از منزل خود را به کتابخانه تبدیل کرده اند.

وی با تأکید بر مردمی شدن کتابخانه ها و ضرورت انجام آن، تصریح کرد: ما باید بحث کتاب و کتابخانه سازی را به سمت مردم و مردمی شدن ببریم و این یک کار اجتماعی و فرهنگی است و دولت ها در این زمینه سهم خود را ایفا می کنند.

معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خوزستان با بیان این که باید شرایط را برای حضور مردم در بحث کتابخانه تسهیل و ثمرات کتابخانه ها را برای خانواده تبیین و ترسیم کنیم ،افزود: کتابخانه ها می توانند محل امنی برای مطالعه فرزندان آنها باشد.

نجاتی با اشاره به نیاز کتابخانه های عمومی به اعتبارات برای ساخت و افتتاح کتابخانه های جدید، یادآور شد:اعتبارات کلی در جلسات شورای برنامه ریزی تعیین می شود و البته اعتباراتی که برای حوزه اجتماعی تعریف و تخصیص داده می شود پیوست دارد.

وی با اشاره به این که توجه به کتابخوانی به عنوان یکی ازاولویت های زیربنایی و فرهنگی در کشور و خوزستان مورد توجه است، افزود: کتابخانه ها و کتابخوانی یکی از موضوعات مهمی است که باید در برنامه ریزی بدان توجه شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان با بیان این که باید در زمینه کتابخوانی و کتاب در روستاهای استان فرهنگسازی داشته باشیم، گفت: شروع خوبی در این زمینه داشته ایم و کار در روستاها در زمینه ترویج و توسعه کتاب و کتابخوانی و توسعه زیرساخت های مورد نیاز این مقوله در حال انجام است.

نجاتی با تأکید بر افزایش سرانه کتابخانه های استان به ویژه در روستاها یادآور شد: دهیاری های روستا اعتباراتی دارند که بخشی از این اعتبارات در راستای اجرای کارهای فرهنگی است که این مورد باید از طریق فرمانداری ها پیگیری شو،.یکی از برنامه های ما تشویق و ترویج استفاده از کتابخانه ها است.

وی گفت: در شوراهای برنامه ریزی استان و شهرستان ها به موضوع فضاهای مورد نیاز برای ساخت و احداث کتابخانه توجه شود و اداره کل کتابخانه های عمومی و ادارات شهرستانی آن برای این کار به شوراهای برنامه ریزی برنامه ارائه دهند و فرهنگ استفاده از فضاهای خالی برای ساخت کتابخانه نباید فراموش شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان گفت: همیشه نباید به دنبال ساخت کتابخانه باشیم و از طرفی هیچ استفاده ای از آنها نشود. محتوای کتاب ها پاسخگوی نیاز جوانان و جامعه باشد، حمایت استانداری خوزستان از برنامه های فرهنگی و کتابخانه ها، ضعف کار فرهنگی ریشه رفتارهای خشن است.

نجاتی ادامه داد: محتوای کتاب ها باید به گونه ای باشد که بتوانیم پاسخگوی افراد و جوانان باشیم و فضایی را آماده کنیم که جوانان، دانش آموزان، دانشگاهیان بتوانند از این فضاها به خوبی استفاده کنند تا این ارتباط شما با جوانان و خانواده ها حفظ شود و این ارتباط می تواند خیلی موثر باشد.

وی بیان کرد: به دلیل این که ضرورت امروز جامعه ما انجام کار فرهنگی است امور اجتماعی استانداری خوزستان آمادگی کمک و حمایت از این زمینه را دارد.

نجاتی افزود: کتابخانه پایه و اساس توسعه هر جامعه ای است و همه این نامهربانی ها، کم لطفی ها و رفتارهای خشن که در هر جامعه ای وجود داشته باشد به دلیل ضعف کار فرهنگی در آن جامعه است.