حسین گروسی اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت را اشتباه دانست و اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور وابستگی به نفت و وفاصله گرفتن از تجارت در حوزه های دیگر است.

گروسی تصریح کرد: ایران با ۱۵ کشور مرز مستقیم دارد و به لطف خدا در چهارراه جهان قرار گرفته که کم تر کشوری از چنین ظرفیتی برخوردار است؛ اما متأسفانه آنطور که باید نتوانسته ایم از این موهبت استفاده کنیم.
حسین گروسی حل بعضی موانع را تنها با یک تصمیم صحیح و نامه نگاری ساده بدون هزینه عنوان کرد و افزود: برگزاری این جلسات باید منجر به شناسایی موانع و رفع آنها شود؛ همه ما باید کمک کنیم؛ نمایندگان ظرفیت های اثرگذاری هستند که می بایست در همه امورکشور اظهار نظرکنند.

وی با بیان اینکه هنر ما شناسایی، هماهنگی و رفع موانع است، اذعان داشت: بازرگانی خوب، تولید را رونق می بخشد؛ چراکه این مسائل زنجیروار به یکدیگر متصل هستند و تنها با حل یک مورد نمیتوان به نتیجه رسید. زنجیره ها باید به یکدیگر وصل و ارتباط ارگانیک برقرار شود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند با تأکید بر ایجاد مواردی که ماندگاری را در آبادان و خرمشهر میسر می کند، گفت: برای ماندگاری شهروندان در این دو شهر باید فکر کرد و نیازهای مردم را پیدا کنیم؛ بی شک مواردی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و اشتغال اگر در منطقه ای مهیا باشد، ماندگاری جمعیت نیز بیشتر خواهد بود.

گروسی خاطرنشان کرد: در راستای حل مشکلاتی که در این نشست مطرح شد؛ همه باید تجربیاتمان را روی هم بریزیم تا تجربه بزرگی ایجاد شود و انرژی مان یکی.

وی آبادان و خرمشهر را یک منطقه واحد به نام اروند خواند که نباید بحثی بین آنها شکل بگیرد و افزود: برای درست انجام دادن رسالتمان باید مشکلات را شناسایی و توزیع متوازن شکل بگیرد .

او با انتقاد از شیوه پراکنده کاری و ایجاد هزینه های زیاد جاری در مقایسه با هزینه کرد برای تولید، صنعت و تجارت، گفت: قانون طبق ماده ۶۵ احکام دائمی به مناطق آزاد تفویض اختیار و اجازه تشکیل اداره کل برخی ادارات خصوصا آنهایی که بیشتر مورد نیاز است، نظیر صمت، کشاورزی و محیط زیست را داده که نیاز داریم هر چه سریع تر انجام شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند ایجاد ید واحد را در حل مشکلات و معضلات منطقه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: بر اساس مطالعات استراتژیک و راهبردی گذشته و حال باید تصمیم بگیریم نیاز منطقه چه چیزهایی است و سپس اولویت بندی و برنامه ریزی راهبردی انجام دهیم.

به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند