پوریا راهنورد مدیر منطقه گفت: به منظور افزایش زیبایی های بصری و رفاه حال، دسترسی و استفاده‏ هر چه بهتر شهروندان در استفاده از پارکها و توجه به اهمیت نور پردازی و نقش آن در فضای پارک ها و فضای سبز شهری عوامل خدمات شهری این منطقه از شهرداری اقدام به