براساس ارزیابی های انجام گرفته در شاخص های پیش بینی شده معاونت های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از عملکردها و فعالیتها در سال ۱۳۹۹، اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان توانست در رتبه بندی صورت گرفته؛ رتبه سوم کشوری را کسب کند.

این در حالی است که رتبه استان خوزستان تا قبل از این در جایگاه ۲۲ بوده و در سال ۹۹ با رشد ۱۸ رتبه ای در جایگاه سوم کشوری قرار گرفت که نشان از تلاش همه همکاران در مجموعه اداره کل و مدیریت مدبرانه و جهادی “ارسلان غمگین” مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان است.

 

روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان