در این شماره از نشریه به گزارش‌ها و اخباری از پایان برداشت نیشکر، رکوردزنی در تولید شکر، موفقیت ها و افتتاح پروژهای مختلف در کشت و صنعت‌ها و صنایع جانبی پرداخته شده است.

مدرسه سازی شرکت توسعه نیشکر در راستای مسئولیت اجتماعی، پیشگامی در مقابله با ویروس کرونا و همکاری با نهادهای متولی از پرونده‌های ویژه دومین شماره نشریه شهد است.

مصاحبه با پیشکسوتان صنعت نیشکر در زمینه‌های ورزشی، فرهنگی و علمی، گزارش‌های تصویری و همچنین چاپ نقاشی‌های برگزیده فرزندان پرسنل از دیگر عناوین و مطالب این نشریه است.

اولین شماره نشریه داخلی این شرکت نیز با موضوع طرح‌ها و اقدامات درختکاری و جنگل‌کاری در کشت و صنعت های هفتگانه توسعه نیشکر، پایداری محیط زیست، اشتغال و رونق اقتصادی با طرح های درختکاری، ایجاد تنوع زیستی و … در اسفندماه سال گذشته منتشر شد.