عرق جبین، دستان پینه بسته و همت کارگران نیشکر در سیاهی شب و خلوت قیرگونه اش، در تهیه بستری برای اعتلای نی ها، سلسله جنبان قامتی می شود که حدیث مکرر شیرنی را در کل کشور طنین انداز می کند.

پایان برداشت نیشکر، آغازی بر همتی دوباره ، اینبار در تهیه زمین برای کشت دوباره است. خنکای شب، مامنی برای کارگرانی می شود که گرمای سوزان روز، نای کار کردن را از آنان می رباید و حتی آهن را به ستوه می و تراکتورها را به جوش می آورد اما این مرارت ها و سختی ها و سیلی باد سوزان، اندکی از همت بلندقامتان نیشکر در تهیه زمین ها برای رشد نیشکر نمی کاهد.

آنگونه که مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر می گوید عملیات تهیه زمین جهت کشت نیشکر، در ۱۲ هزار و ۳۷۶ هکتار در کشت و صنعت های هفتگانه در حال انجام است.

صنعت بزرگ توسعه نیشکر مبتنی بر دانش و کشاورزی مکانیزه است و در عملیات تهیه زمین نیز همچون برداشت نیشکر، ادوات و ماشین آلات مختلف کشاورزی فعالیت دارند تا بستر و شرایط مناسبی برای کشت نیشکر فراهم شود.

عملیات خاکورزی در تهیه زمین شامل شخم و ایجاد جوی و پشته و از بین بردن کلوخه هاست که به دست همت کارگران و همچنین با ادواتی از قبیل گاوآهن برگردان دار، دیسک ها و فاروئه ها و … صورت می پذیرد.

عملیات تهیه زمین از اواسط فروردین آغاز می گردد و شامل مراحل : آبشویی و نمکزدایی، عملیات خاک ورزی ، تسطیح و کودپاشی می باشد تهیه زمین در کشت و صنعت های نیشکر است که تا نیمه های شهرویور ماه ادامه می یابد.

امسال عملیات تهیه زمین در یک هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشت و صنعت سلمان فارسی برای ایجاد بستر مناسب به منظور کشت نیشکر در حال انجام است.

هم اکنون عملیات تهیه زمین در ۲ هزار و ۱۹ هکتار از اراضی کشت و صنعت حکیم فارابی، ۲ هزار و ۵۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت دعبل خزاعی، یک هزار و ۵۳۷ هکتار از اراضی کشت و صنعت میرزا کوچک خان، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت امیرکبیر، ۸۷۰ هکتار از اراضی کشت و صنعت نیشکر دهخدا و ۲ هزار هکتار از اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره) در حال انجام است.