معاونت مهندسی شرکت توزیع نیروی برق اهواز: در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان کلانشهر اهواز، تحقق اهداف طرح ملی کاهش تلفات و حفظ پایداری شبکه برق، بیش از ۲۰۰هزارمترکابل خودنگهدار جایگزین شبکه سیمی گردید.

معاونت مهندسی شرکت بیان داشت: با برنامه ریزیهای انجام شده و در راستای افزایش سطح پایداری، کاهش تلفات انرژی و نوسازی و بهسازی شبکه، از آبان سال۹۹لغایت خردادماه سال جاری ۲۰۷۶۸۷مترکابل خودنگهدار در شبکه توزیع برق اهواز نصب شد.

علی عیداوی افزود: از جمله اولویتهای مهم دیگری که طی این عملیاتها در دستور کار قرار داشت می توان به افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات این شرکت وارتقای سطح  ایمنی  در مقابل حوادث الکتریکی و نیز حفظ و زیبا سازی مبلمان شهری وملاحظات زیست محیطی (جلوگیری ازقطع درختان متداخل درشبکه) و کاهش امکان استفاده غیر مجاز از برق اشاره داشت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: تبدیل سیمهای مسی به کابل خودنگهداردر شبکه های توزیع برق کاهش میزان سرقت از شبکه را نیز بدنبال دارد که این خودعامل مهمی در کاهش خاموشی و جلوگیری از تحمیل هزینه به شرکتها می شود.

عیداوی درخصوص میزان تجهیزات بکار رفته و همچنین مقدارسیم مسی جمع آوری شده بیان داشت: فرایندتعویض سیم به کابل با جدیت در این شرکت درحال پیگیری می باشد و طی این عملیاتها در مجموع ۱۵۱۲۵۵ تن سیم مسی نیز جمع آوری شد.

معاونت مهندسی برق اهواز اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها را ۲۹۲میلیارد و ۹۰۰میلیون ریال دانست.