به نام خالق زیبایی ها
صنایع دستی، ماحصل هنر، ذوق و پیشینه فرهنگی مردم هر منطقه ای است که در خلق این آثار متبلور می شود.
اهمیت این صنایع در معرفی و شناخت اقلیم ها باعث شده که متولیان این صنعت و هنر ارزشمند، همواره از نقش و جایگاه آن بعنوان بخشی از هویت هر کشور، شهر و منطقه ای حمایت کنند.
صنایع دستی در منطقه آزاد اروند نیز از این قاعده مستثنی نیست و با تنوع و زیبایی در بخش های مختلف همواره فعال بوده و خالقان آثار ارزشمند این صنایع، همواره در حفظ سنت ها و ترکیب آنها با دنیای مدرن، سعی در هویت بخشی به این مقوله مهم در منطقه داشته اند.
۲۰ خرداد روز جهانی صنایع دستی بر تمامی هنرمندان، صنعتگران و دست اندرکاران این عرصه گرامی و خجسته باد.

روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند