این بازدید چهارشنبه ۱۹ خردادماه به منظور مدیریت مصرف آب در کشت و صنعت های نیشکری در شرایط خشکسالی و بحران کم آبی انجام شد.

در این بازدید، دکتر عبدعلی ناصری با تاکید بر برداشت آب مطابق تخصیص های تعیین شده، بر ارتقای بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: مدیریت مصرف آب در مزارع نیشکر از طریق بکارگیری روش های خاص آبیاری در حال انجام است.

وی افزود: در سال زراعی جاری با توجه به شدت خشکسالی، کاهش ۲۰ درصد کل مصارف آب مزارع طرح های هفت گانه نیشکر هدف‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در شرکت توسعه نیشکر مبتنی بر دانش و تجربه است، تاکید کرد: آبیاری جویچه‌ای متغیر و تناوبی، استفاده مجدد از زه آب و زهکشی کنترل شده در مزارع نیشکر عملیاتی شده است که در این طرح ضمن کاهش مصرف آب، بهره‌وری تولید نیز ارتقا پیدا می کند.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کارگاه های آموزشی متعددی نیز در راستای بهبود مدیریت آبیاری در مزارع نیشکر در کشت و صنعت های هفتگانه برگزار کرده است.

بروز خشکسالی شدید و بحران کم آبی در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ آسیب زیادی به مزارع نیشکری خوزستان وارد کرد، در نهایت سبب کاهش تولید شکر تا ۳۰۰هزار تن در واحدهای هفتگانه نیشکری خوزستان شد.

در سال زراعی گذشته تولید شکر در واحدهای هفتگانه نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به رقم بی سابقه بیش از ۶۱۸ هزار تن رسید.