این بازدید که دیروز جمعه ۲۱ خردادماه به منظور مدیریت مصرف آب در کشت و صنعت‌های نیشکری در شرایط خشکسالی و بحران کم آبی انجام شد. دکتر عبدعلی ناصری همچنان بر برداشت آب مطابق تخصیص های تعیین شده تاکید می‌کند.