این بازدید که دیروز جمعه ۲۱ خردادماه به منظور مدیریت مصرف آب در کشت و صنعت‌های نیشکری در شرایط خشکسالی و بحران کم آبی انجام شد. دکتر عبدعلی ناصری همچنان بر برداشت آب مطابق تخصیص های تعیین شده تاکید می‌کند.

این بازدید که دیروز جمعه ۲۱ خردادماه به منظور مدیریت مصرف آب در کشت و صنعت‌های نیشکری در شرایط خشکسالی و بحران کم آبی انجام شد. دکتر عبدعلی ناصری همچنان بر برداشت آب مطابق تخصیص های تعیین شده تاکید می‌کند.