گفتگوی صریح و زنده دکتر همتی با مردم خوزستان امشب ساعت۲۰ ازطریق لینک زیر وارد شوید: خوزستان

گفتگوی صریح و زنده دکتر همتی
با مردم خوزستان
امشب ساعت۲۰
ازطریق لینک زیر وارد شوید:

خوزستان