محمد قره باغی ” گفت : زهکش D10-1-1 شبکه جایزان از زهکش های اصلی این شبکه بوده که علاوه بر دفع زه آب بخشی از زمین های کشاورزی، نقش جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه به رودخانه مارون هنگام وقوع سیلاب های فصلی را بر عهده دارد.

وی افزود : جنس خاک منطقه که اغلب از نوع ماسه ای- ریزشی بوده و نیز میزان دبی سیلاب های عبوری از این آبراهه باعث آبشستگی شدید و تخریب دیوارها از جمله در محل تقاطع آن با زهکش D10-1-2  گردیده است، بطوریکه خروج آن از مسیر اصلی خود و پیشروی به سمت زمین های کشاورزی منطقه از جمله روستای کهله را در پی داشت.

قره باغی تصریح کرد : با بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان معاونت فنی و مهندسی شرکت بهره برداری مارون و مکاتبات صورت گرفته با دستگاه نظارت مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین و اخذ مجوز از سازمان آب و برق خوزستان عملیات تعمیر و مرمت بدنه زهکش در دستور کار این معاونت قرار گرفت.

معاون فنی و مهندسی شرکت بهره برداری مارون افزود : پس از تعیین پیمانکار ، عملیات بازسازی اساسی تعمیر بدنه زهکش شامل عملیات سنگ کاری به طول ۱۴۰ متر، تعمیر دراپ، لایروبی کف و تریم جداره ها، طی یک برنامه زمان بندی شده و زیر نظر کارشناسان این واحد و نظارت عالیه مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین در مدت ۴۰ روز به اتمام رسید.

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان