با صدور حکمی از سوی دکتر فرهاد ایزدجو و به پیشنهاد معاون حفاظت و بهره برداری منابع آب،”علی غلامعلی نژاد” به مدت دو سال بعنوان رئیس اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد.