حسین دعاوی گفت:  با توجه به بهره برداری مداوم از کانالها و تامین آب اراضی کشاورزان، وجود تخریب کانالها دور از انتظار نبوده و این عامل باعث اخلال در امر خدمات رسانی به کشاورزان شده که تعمیر و لاینینگ کانالها به شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان واگذار شده است.

وی عملیات اجرایی تعمیر و لاینینگ کانالها را یکی از فعالیت های مهم و بحرانی در عملیات مستمر نگهداری و در سالهای کم ابی و خشکسالی دانست و افزود: این عملیات می تواند از ایجاد بحران در تامین آب کشاورزان و روستائیان جلوگیری کند و گام موثری در کاهش تنش های احتمالی و ابرسانی به اراضی و باغات کشاورزان و کاهش هدر رفت آب می باشد.

رئیس گروه تعمیرات شبکه های آبیاری کارون بزرگ و دز بیان کرد: این عملیات با پیگیری دفتر مدیریت تعمیرات و نگهداری شبکه های آبیاری سازمان آب و برق خوزستان از محل اعتبارات جاری در قالب  موافقتنامه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی دز، کرخه شمالی و دشت اوان انجام شد.

مهرداد جنانی نماینده کارفرما  و کارشناس تعمیرات گفت: سطح زیر کشت شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان شامل دز و اوان و کرخه شمالی ۲۰۰۰۰۰ هکتار بوده که در این محدوده طول کل کانالهای اصلی شبکه شرق دز ۴۰۰ کیلومتر و طول کل کانالهای اصلی غرب دز ۳۶۸ کیلومتر و طول کانالهای شبکه ابیاری کرخه شمالی ۳۲۰ کیلومتر و اوان ۴۶ کیلومتر می باشد که تا کنون نقاط بحرانی و شکسته شده حدود ۸۰ کانال از کانالهای شرق(E2R16-E2L24,….) و غرب دز (W1L8-W2L8,…)و کرخه شمالی (PL57-PL68,…) با حجم ۲۰۱۷ متر مکعب با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال لاینینگ شده و مابقی آنها بعد از اماده بودن شرایط لازم جهت تعمیر و لاینینگ کانالها در برنامه کاری قرار می گیرد.