گزارش تصویری انتخابات ١۴٠٠ در مسجد جامع شهرستان خرمشهر

گزارش تصویری انتخابات ١۴٠٠ در مسجد جامع شهرستان خرمشهر