نادربیت سیاح مدیرعامل این سازمان از آغاز عملیات کف سازی و پیاده رو سازی خیابان قدیمی‌ و تاریخی منتهی به خیابان شهيد خیری منطقه عامری اهوازخبر داد.

بیت سیاح گفت:پیرو دستور شهرداراهواز درخصوص تسریع در روند و آغازپروژه هادرسطح شهر اهواز، این سازمان باهمکاری شهرداری منطقه هفت اهواز، پس از انجام تشریفات اداری و مشخص شدن پیمانکار عملیات کف سازی و پیاده رو سازی خیابان پشت مسجدحاج احمدعامری یکی از مساجدقدیمی در منطقه عامری(اهواز قدیم) را آغاز نمود.

بیت سیاح دراین خصوص گفت: مساحت این پروژه ۱۵۰۰ متر مربع است،وباتوجه به کم عرض بودن خیابانهای موجود درمحل امید است دراسرع وقت نسبت به اتمام پروژه وتحویل آن به شهروندان جهت بهره برداری اقدام نماییم. ضمن اینکه پروژه های دیگری در دستور کار این سازمان به منظور بهسازی و مرمت بافت های تاریخی قرارداد.