در آئینی رهاسازی بچه ماهی‌های بومی در منابع آبی سطح شهرستان خرمشهر و با حضور رؤسای ادارات محیط زیست و شیلات برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خرمشهر در حاشیه این مراسم اظهار کرد: یکی از معیارهای ارزش‌گذاری اکوسیستم‌ها بررسی غنای گونه‌ای و تنوع ژنتیکی آن اکوسیستم است که در این راستا ١٣٠ هزار قطعه بچه ماهی همچون بومی نظیر بنی، شیربت، برزم و دیگر ماهیان بومی رهاسازی شدند.

رضا جاوید افزود: با توجه به آسیب‌پذیری شدید اکوسیستم آبی در شهرستان خرمشهر با رهاسازی این ۱۳۰ هزار قطعه، تنوع گونه ماهیان و ذخایر آبزیان افزایش و صید و صیادی رونق و همچنین معیشت صیادان بومی نیز حفظ خواهد شد.‌

وی تغییرات اقلیمی و تخریب‌های انسان‌زاد، مداخله علمی و عملی را از عوامل آسیب‌پذیری اکوسیستم آبی شهرستان خرمشهر دانست.

«میلاد منیعات» رئیس اداره شیلات خرمشهر نیز در این مراسم گفت: رهاسازی بچه ماهیان بومی انجام گرفت که در راستای حفظ و بازسازی ذخایر آبزیان بسیار مؤثر است.

وی با یادآور شدن اینکه صید و صیادی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های اشتغال مردم خرمشهر است، افزود: در مراحل بعدی سعی می‌شود که بچه ماهیان بومی بیشتری در منابع آبی شهرستان خرمشهر رهاسازی شوند.