پیرو دستورالعمل شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۹۹/۱۲/۲۵ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع فرآیند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پس از ثبت اطلاعات کارکنان در سامانه و هماهنگی های لازم با استانداری خوزستان نحوه اجرای ادامه فرایند و جزییات برگزاری آزمون مشخص و ابلاغ گردید. سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با اعلام این مطلب افزود: اطلاعات ثبت شده در سامانه پس از بررسی های لازم توسط اداره کل حراست، مبنای ارزیابی و محاسبه امتیاز کارکنان قرار خواهد گرفت حداکثر ۶۰ امتیاز مربوط به سابقه ، حداکثر ۲۰ امتیاز مربوط به مدرک تحصیلی و حداکثر ۲۰ امتیاز مربوط به آزمون خواهد بود. عالی پور در خصوص نحوه برگزاری آزمون اظهار کرد: منابع آزمون که قوانین مرتبط با شهرداری است در سایت شهرداری به نشانی www.ahvaz.ir بارگذاری گردیده و روز برگزاری آزمون ۲۵ تیرماه خواهد بود. آزمون جهت رعایت پروتکل های بهداشتی در چهار نوبت برگزار خواهد شد. عالی پور افزود : شرکت در آزمون به منزله تبدیل وضعیت نیست و فقط بخشی از فرآیند برای تعیین ۲۰ امتیاز مصاحبه کتبی است. تبدیل وضعیت در ادامه و مراحل بعدی منوط به کسب امتیاز لازم برای استفاده از سهمیه، تایید در مرحله ی گزینش و دارا بودن شرایط احراز و تایید سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور است.