رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان در نشست با مدیر کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و سیدی رییس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی خوزستان از ظرفیت‌های بوحود آمده در بخش اشتغال استفاده کنند افزود:این ظرفیت‌ها می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط استان در زمینه رفع بیکاری داشته باشند که لازمه آن مطالبه‌گری دستگاه‌های اجرایی از سطح ملی و وزارتخانه‌های مربوطه است.حمایت از طرح‌های مهارت آموزی در بهبهان

نیکوادامه داد:ظرفیت آموزش فنی وحرفه‌ای برای توسعه کارآفرینی و اشتغال بسیار بالا است وضرورت دارد دانشجویان وفارغ التحصیلان رابه سمت کسب مهارت ترغیب، وهدایت کرد.

وی عنوان کرد: هم افزایی وتعامل سازنده بین بخشی فنی وحرفه‌ای و دانشگاه یک کار ارزشمند که سبب توسعه مهارت وتوجه مسئولین کشور شده که می‌تواند الگوی بسیارخوب برای مدیران باشد.

عبدالنبی سواعدی مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای خوزستان در این نشست ضمن تقدیرشایسته ازدیدگاه روشن رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نسبت به اهمیت مهارت آموزی و آموزش نوین وتاثیر آن در کاهش فقر وبیکاری وایجادامید ونشاط در جامعه گفت:ارایه طرح مهارت آموزی واشتغال پذیری دانشجویان با عنوان طرح جاک وتمرکزبرای افزایش رشته‌های جدید واولویت دادن به مهارت‌ها نو مانند ساخت تولید، اتوماسیون صنعتی، ابزاردقیق، تهویه وتبرید وفرآوی گیاهان دارویی مانند ضایعات گل نرگس می‌تواند دانشگاه را با صنعت ارتباط داد.

سواعدی تاکیدکرد:مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای در حوزه برادران وخواهران نیاز به تعمیرات وتجهیزات اساسی دارند.

وی اضافه کرد؛ بهسازی وارتقای تجهیرات کارگاهی و تکمیل پروژه که دارای ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی مرکز خواهران نیازمند اعتبار کافی است در بتوان این قشر از جامعه توانمندمهارتی کرد.

سواعدی تصریح کرد:بیکاری بانوان درصد بالایی دارد که نیازمند سرمایه گذاری مهارتی برای توسعه کارآفرینی وایجادکسب وکار در این بخش است.

سواعدی ادامه داد:طرح آموزش محصول محور بسیار کارخوبی است می‌توان از آموزش دارالفنونی به سمت شیوه‌های نوین برای انتقال مهارت بهره مندشد.

وی خواستارخرید ونصب تجهیزات آموزشی کارگاه فرز CNC در مرکز TMC دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان، تامین اعتبارتجهیزات کارگاه آموزشی تهویه وتبرید در مرکز برادران، تامین اعتبار تحهیز کارگاه کنترل وابزار دقیق با تاکید برداتوماسیون صنعتی وامنیت سایبری اتوماسیون صنعتی، تامین اعتبار تکمیل پروژه ساختمان مرکز خواهران بهبهان و تامین اعتبار تعمیرات ضروری ساختمان مرکز برادران شد.

رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان از طرح‌های مهارت آموزی در دانشگاه، مراکزخواهران وبرادران فنی وحرفه‌ای حمایت وآمادگی تامین اعتبار مورد نیاز برای توسعه مهارت بهبهان شد.

در پایان مقررشد فنی وحرفه‌ای ودانشگاه طرح اولویت دار تحهیز وتکمیل و افزایش رشته‌های جدید مهارتی برای تامین اعتبار تهیه وبه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ارایه نمایند.

گفتنی است مهردادنیکو رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خوزستان ازطرح مهارت آموزی واشتغال پذیری دانشجویان تحت عنوان طرح جاک در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان بازدید وآن را بهترین طرح برای اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاهی عنوان کرد.