در جلسه هیات مدیره شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شارخ موری به عنوان رییس هیات مدیره معارفه شد.

پیش از این بهروز اعتمادی به عنوان نماینده بانک صادرات عهده‌دار این سمت بود که در این جلسه از زحمات و‌ تلاش‌های وی طی این مدت تقدیر بعمل آمد.