سید محمد احمدزاده مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا گفت: بر اساس گزارش مالی حسابرسی شده، سود خالص و سود پایه هر سهم این شرکت در سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، با رشد چشمگیر بیش از ۱۸۰ درصدی همراه بود و افزایش ۲.۸ برابری را نشان می‌دهد.

او افزود: براساس این اسناد، سود عملیاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در انتهای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹، ۲۱ میلیون و ۸۶۲ هزار و ۴۷۶ ریال را نشان می‌دهد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۷ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۹۷۸ میلیون ریال بوده، رشد ۱۸۰ درصدی دارد.

احمدزاده اظهار داشت: همچنین سود خالص این شرکت با افزایش ۱۸۰ درصدی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از ۷ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۶۶ میلیون ریال به ۲۱ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۱۸ میلیون ریال رسیده است.

به گفته مدیرعامل پتروشیمی بوعلی سینا؛ سود پایه هر سهم نیز در این گزارش رشد چشمگیر ۲.۸ برابری را نشان می‌دهد و از ۲ هزار و.۱۵۳ ریال در سال ۱۳۹۸ به ۶ هزار و ۱۶۷ ریال در سال ۱۳۹۹ رسیده است.