امور آب شوشتر و اداره حریم بانی سازمان آب و برق خوزستان به منظور جلوگیری از برداشت غیر مجاز اقدام به پلمپ منصوبات غیر مجاز برداشت از آب و قطع برق یک روستا در منطقه شعیبیه شوشتر کرد.