طی حکمی از سوی مهندس حسین کیانی قلعه سردی مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز، آقای سید حمید مهدوی ، بعنوان سرپرست معاونت اجرایی سازمان منصوب شد.در این مراسم با حضور معاونین و مدیران سازمان از زحمات ارزنده آقای سید قاسم موسوی نژاد در زمان تصدی معاونت اجرایی سازمان تقدیر و تشکر شد و حکم […]

طی حکمی از سوی مهندس حسین کیانی قلعه سردی مدیرعامل سازمان پایانه های شهرداری اهواز، آقای سید حمید مهدوی ، بعنوان سرپرست معاونت اجرایی سازمان منصوب شد.در این مراسم با حضور معاونین و مدیران سازمان از زحمات ارزنده آقای سید قاسم موسوی نژاد در زمان تصدی معاونت اجرایی سازمان تقدیر و تشکر شد و حکم سرپرستی آقای سید حمید مهدوی به وی ابلاغ شد.
در حکم ایشان چنین آمده است: با توجه به تجارب و تعهد وشایستگی جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست معاونت اجرایی سازمان منصوب می شوید . امید است با اتکال به درگاه خداوند باریتعالی در بهبود شرایط موجود و ارایه هر چه بهتر خدمات موفق و موید باشید.