چهار پوریا راهنورد مدیر منطقه چهار اظهار کرد:به منظوراجرای طرح های عمرانی در سطح شهر و ایجاد چهره ای زیبا و نظم بصری در معابر عمومی عملیات تعمیر و ترمیم جداول در گلستان خیابان آبان توسط اکیپ زیباسازی منطقه چهار انجام گرفت. راهنورد ادامه داد: این اقدام علاوه بر زیباسازی منظر شهری جهت تسهیل تردد […]

 چهار پوریا راهنورد مدیر منطقه چهار اظهار کرد:به منظوراجرای طرح های عمرانی در سطح شهر و ایجاد چهره ای زیبا و نظم بصری در معابر عمومی عملیات تعمیر و ترمیم جداول در گلستان خیابان آبان توسط اکیپ زیباسازی منطقه چهار انجام گرفت.
راهنورد ادامه داد: این اقدام علاوه بر زیباسازی منظر شهری جهت تسهیل تردد خودروها ، افزایش امنیت عابران و روان سازی هدایت آبهای سطحی صورت می پذیرد.