رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: علیرغم مشکل بذر گندم در سایر استان ها ،استان خوزستان برای سال زراعی آینده مشکل بذر گندم ندارد .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان در جلسه کمیته فنی بذر با بیان اینکه مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر محصول رقم بذر می باشد گفت: در سال جاری بیش از ۵۰هزار تن گندم بذری گواهی شده خریداری شده در صورتیکه این میزان در سال گذشته ۳۸ هزار تن بوده است .
تورج نوروزی افزود: ۹۵ درصد بذر خریداری شده مهرگان و چمران ۲ بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به مشکل بیماری زنگ گندم در سال زراعی ۹۸-۹۹ بخصوص در بذور مادری و پرورش۳ اقدامات خوبی توسط موسسه تحقیقات بذر و نهال در تنوع بخشی ارقام صورت گرفت.
وی تصریح نمود : با توجه به واردات بذور برخی محصولات مانند سبزی و صیفی برای کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز باید برنامه ریزی مناسبی صورت بگیرد.
مسئول کنترل گواهی بذر و نهال استان نیز در این جلسه گفت: استان خوزستان با ۷۰ هزار تن بیشترین تولید کننده بذر گندم و جو می باشد و ۱۵ درصد بذر کشور را تولید میکند
رنجبر با بیان اینکه اولین تولید کننده بذر کلزای هیبریدی ارقام بهاره کشور خوزستان است اضافه کرد: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ،۸۳ درصدتولید بذر گندم محقق شد که نسبت به سال پیش از آن ۲۲ درصد رشد داشته است همچنین درصد تحقق خرید جو در سال زراعی گذشته نیز ۴۹ درصد بوده است.
رئیس سازمان در ادامه جلسه گفت: علیرغم مشکل بذر در سایر استان ها ،استان خوزستان برای سال زراعی آینده مشکل بذر گندم ندارد و با وجود پتانسیل های موجود ،استان خوزستان می تواند در تولید بذور دیگر نیز سرآمد باشد.
امیری زاده به محدودیت کشت های تابستانه اشاره و اضافه کرد: حدود ۲۰۰ هکتار از مزارعی که در آن برنج کشت میشد به مزارع گندم اضافه میشود.
وی به مصرف ۸۵ هزار تن بذر در استان نیز اشاره کرد و افزود: باید راهکارهایی جهت کاهش مصرف بذر در هکتار و کاهش هزینه کشاورز توسط مراکز تحقیقات مورد بررسی قرار گیرد.