“فرزاد جونعلی وند” مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در این نشست گفت: با توجه به پتانسیل های بسیار زیاد فنی و نیروگاهی،خواستار افزایش و تنوع علمی دوره های آموزشی به منظور ارتقا دانش کیفی متخصصان این شرکت هستیم. وی افزود: با تشخیص نیازهای علمی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مختلف اداری و […]

“فرزاد جونعلی وند” مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور در این نشست گفت: با توجه به پتانسیل های بسیار زیاد فنی و نیروگاهی،خواستار افزایش و تنوع علمی دوره های آموزشی به منظور ارتقا دانش کیفی متخصصان این شرکت هستیم.

وی افزود: با تشخیص نیازهای علمی و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های مختلف اداری و فنی میتوان مسیرهای معینی را جهت ارتقا سطح کیفی و دانش علمی کارشناسان نیروگاهی در پیش گرفت و در این زمینه با برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت به نتایج بسیار مطلوبی دست یافت .

“دکتر ظهرابی” رئیس مجتمع اموزشی و پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان نیز در این نشست ضمن قدردانی از زحمات صورت گرفته در برگزاری هرچه بهتر دوره های آموزشی استفاده از سالنهای کنفرانس شرکتها و رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری دوره های آموزشی جهت حفظ سلامت کارکنان را امری حیاتی عنوان کرد و گفت: برخی از دوره های آموزشی را میتوان با افزایش زیرساخت های فنی به صورت دوره های مجازی  درون سازمانی و همراه با رعایت عدالت در نحوه اجرای جداول درخواستی برگزار نمود .

” سیامک خسروی”، رئیس اداره آموزش سد و نیروگاه شهید عباسپور نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره و برگزاری دوره های مختلف آموزشی بنا به درخواست های ارائه شده خواستار افزایش سطح کیفی و تنوع بیشتر دوره های علمی و آموزشی برای کارکنان سد و نیروگاه شهید عباسپور گردید .

سازمان آب و برق خوزستان