ساعت ۱۱ و ۳ دقیقه امروز زلزله‌ای به قدرت ۳.۹ ریشتر میداوود در خوزستان را به لرزه در آورد. این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۹.۸۳، عرض جغرافیایی: ۳۱.۲۲ و عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد. این زلزله در ۱۷ کیلومتری میداوود، ۲۲ کیلومتری رامهرمز و ۲۹ کیلومتری صیدون رخ داد.

ساعت ۱۱ و ۳ دقیقه امروز زلزله‌ای به قدرت ۳.۹ ریشتر میداوود در خوزستان را به لرزه در آورد.

این زمین لرزه در طول جغرافیایی: ۴۹.۸۳، عرض جغرافیایی: ۳۱.۲۲ و عمق ۱۱ کیلومتری زمین رخ داد.

این زلزله در ۱۷ کیلومتری میداوود، ۲۲ کیلومتری رامهرمز و ۲۹ کیلومتری صیدون رخ داد.