صحت انتخابات شورای شهر اهواز در حالی توسط هیات نظارت شهرستان اهواز تایید شده که تغییراتی در آرا برخی کاندیداها دیده شده است

کاندیداها شورای شهر اهواز ۴۸ ساعت مهلت اعتراض دارند تا بررسی بیشتری صورت گیرد

گفتنی ست صحت انتخابات باید توسط هیئت نظارت و اجرایی استانی و هیئت نظارت کشوری نیز تایید شود تا وجاهت قانونی پیدا کند

هنوز دو مرحله فرصت اعتراض و بررسی مجدد برای کاندیداهای شورای شهر اهواز باقی مانده است