اطلاعیه دوم در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری اهواز صادر شد. با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون تبدیل وضعیت که مقرر است در تاریخ ۲۵ تیرماه برگزار شود، اطلاعیه شرایط شرکت کنندگان در این آزمون توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز صادر شد. متن این اطلاعیه به شرح […]

اطلاعیه دوم در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی شهرداری اهواز صادر شد.
با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون تبدیل وضعیت که مقرر است در تاریخ ۲۵ تیرماه برگزار شود، اطلاعیه شرایط شرکت کنندگان در این آزمون توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز صادر شد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
اطلاعیه شماره ۲ در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
۱- فهرست اسامی نیروهای شرکتی، حجمی و… مشمول تبدیل وضعیت طبق بخشنامه ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۹ سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور جهت شرکت در آزمون بهمراه مجموع امتیازات کسب شده از بخش مدرک تحصیلی و سابقه (حداکثر ۸۰ از ۱۰۰ امتیاز) بر روی سایت شهرداری به نشانی http://www.ahvaz,ir بارگذاری شده و قابل مشاهده است
۲- چنانچه افرادی نسبت به عدم درج نام خود در فهرست مذکور و یا نسبت به تاریخ بکارگیری و نتیجتاً امتیاز محاسبه شده ، اعتراض دارند میبایست حداکثر تا تاریخ۱۶/۴/۱۴۰۰ اعتراض کتبی خود را بهمراه مستندات و مدارک معتبر به امور منابع/سرمایه انسانی حوزه محل فعالیت خود تحویل نمایند.
۳- موکداً یاد آوری می گردد طبق مفاد:نکته ۱ بند۴ بخشنامه شماره ۵۶۴۵۱ مورخ ۲۵/۱۲/۹۹ ۴۰ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور”، حداقل امتیاز مورد نیاز از مجموع سه بخش مدرک تحصیلی، سابقه و آزمون ۴۰ امتیاز می باشد و آزمون تنها حداکثر ۲۰ امتیاز خواهد داشت ولیکن شرکت در آزمون الزامی و به منزله مصاحبه تخصصی می باشد .

۴- – با توجه به اینکه فرایند دریافت مدارک، بررسی و احراز اشخاص دارای شرایط تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع بند د تبصره ۴۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور تکمیل نشده است لذا توصیه می شود کارکنان شرکتی واجد شرایط این قانون که در فهرست افراد بند۱ این اطلاعیه اسامی آنها ذکر شده است، در این آزمون شرکت نمایند. بدیهی است در هر مرحله که واجد بودن شرایط برای تبدیل وضعیت ایشان طبق قانون مذکور احراز گردد، مراحل تبدیل وضعیت ایشان اعمال خواهد شد.

۵- با توجه به این که اطلاع رسانی های بعدی به ویژه زمان دقیق آزمون هر گروه از شرکت کنندگان از طریق ارسال پیامک خواهد بود، ضروری است کلیه افراد مذکور در فهرست، شماره تلفن همراه فعال و معتبر خود را حداکثر تا تاریخ ۱۶/۴/۱۴۰۰ به امور منابع/سرمایه انسانی حوزه محل فعالیت خود ارائه نمایند. عواقب عدم اطلاع بدلیل عدم دریافت پیامک به عهده نیروها خواهد بود.

۶- تمامی افراد فهرست مذکور در بند ۶ دارا بودن شرایط ، امتیاز این اطلاعیه که با هر امتیازی در آزمون شرکت می نمایند باید در نظر داشته باشند که تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب حداقل۴۰ امتیاز از مجموع ۱۰۰امتیاز کسب رتبه در قالب سهمیه بلاغی دارا بودن شرایط احراز ، تایید گزینش و تایید نهایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور است.

گفتنی است فایل اسامی و بخشنامه ها علاوه بر سایت شهرداری در انتهای این خبر نیز به پیوست می باشد.